Pravni Centar TRIAL (ACT)

 

Donošenje pravde žrtvama međunarodnih zločina

Blog

Razgovor o pravima porodica nestalih osoba sa širom publikom u Sarajevu (05.12.2011)Blog/Entrees/2011/12/5_Razgovor_o_pravima_porodica_nestalih_osoba_sa_sirom_publikom_u_Sarajevu.htmlBlog/Entrees/2011/12/5_Razgovor_o_pravima_porodica_nestalih_osoba_sa_sirom_publikom_u_Sarajevu.htmlBlog/Entrees/2011/12/5_Razgovor_o_pravima_porodica_nestalih_osoba_sa_sirom_publikom_u_Sarajevu.htmlBlog/Entrees/2011/12/5_Razgovor_o_pravima_porodica_nestalih_osoba_sa_sirom_publikom_u_Sarajevu.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3
Press

Logoraši u BiH sputani od države BiH --OSLOBOĐENI ALI NE I SLOBODNI (28.05.2012)
http://www.trial-ch.org/BiH/Press/Entrees/2012/5/28_Logorasi_u_BiH_sputani_od_drzave_BiHOSLOBOENI_ALI_NE_I_SLOBODNI!.htmlhttp://www.trial-ch.org/BiH/Press/Entrees/2012/5/28_Logorasi_u_BiH_sputani_od_drzave_BiHOSLOBOENI_ALI_NE_I_SLOBODNI!.htmlhttp://www.trial-ch.org/BiH/Press/Entrees/2012/5/28_Logorasi_u_BiH_sputani_od_drzave_BiHOSLOBOENI_ALI_NE_I_SLOBODNI!.htmlhttp://www.trial-ch.org/BiH/Press/Entrees/2012/5/28_Logorasi_u_BiH_sputani_od_drzave_BiHOSLOBOENI_ALI_NE_I_SLOBODNI!.htmlshapeimage_3_link_0shapeimage_3_link_1shapeimage_3_link_2shapeimage_3_link_3

TRIAL (Track Impunity Always) je nevladina organizacija, osnovana 2002. godine, sa sjedištem u Ženevi, koja se aktivno bori protv nekažnjivosti počinioca ratnih zločina. 2007. godine TRIAL je uspostavio program koji se zove Pravni centar TRIAL (ACT), čija misija je da poboljša položaj žrtava u zemljama cijeloga svijeta kroz vršenja pritiska na vlade i nadležne institucije da poštuju međunarodne standarde koje su same prihvatile ratifikovanjem međunarodnih konvencija o ljudskim pravima. Svoju misiju ACT realizuje kroz:

1) Pripremanje i podnošenje pojedinačnih tužbi protiv država Evropskom sudu za ljudska prava, Komitetu protiv mučenja i Komitetu za ljudska prava u ime žrtava rata i žrtava ostalih masovnih kršenja ljudskih prava;

2) Osposobljavanje pravnika i predstavnika udruženja žrtava da nezavisno pripremaju i podnose tužbe međunarodnim mehanizmima za ljudska prava i izgradnja njihovih kapaciteta kroz pružanje podrške i savjeta u različitim formama;

3) Podizanje svijesti udruženja žrtava o dostupnosti međunarodnih procesa za odbranu ljudskih prava kako bi se žrtvama pomoglo da dobiju pravdu i odštetu.

Program se implementira u Alžiru, Libiji, Burundiju, Nepalu i Bosni i Hercegovini.

Radeći u zemlji od početka 2008. godine, ACT je uspostavio partnerstvo sa lokalnim udruženjima žrtava iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine, bez obzira na nacionalne ili etničke grupe koje ova udruženja zastupaju. U saradnji sa svojim partnerima, ACT je uspio da dovede brojne slučajeve prisilnog nestanka i masovnih ubistava Evropskom sudu za ljudska prava i Komitetu za ljudska prava. Također, početkom 2010. godine, ACT je odlučio da uloži više energije i truda u pomaganju žrtvama seksualnog nasilja i njihovim udruženjima kako bi se izborili za poboljšanje situacije ove grupe žrtava.

ACT podnosi opće navode i alternativne izvještaje nadležnim međunarodnim mehanizmima za ljudska prava vezane uz situaciju porodica nestalih osoba i žrtava seksualnog nasilja.

Program koristi sva postojeća pravna sredstva kako bi se pružila pomoć žrtvama najtežih zločina da dobiju odgovarajuću odštetu i da stave kraj na nekažnjivost onih koji su počinili zločine nad njima. Jedini interes ACT-a leži u kontinuiranom korištenju međunarodnih mehanizama kako bi se zaštitila osnovna prava žrtava rata.

Više: TRIAL website (engleski)